Hyppää sisältöön

Kekkilän yleiset myyntiehdot

Vähittäiskauppa 1.1.2021 alkaen

1. Yleistä

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Kekkilä Oy:n (”Kekkilä”) vähittäiskaupan tarjouksiin, myynteihin ja tuotteiden toimituksiin, ellei toisin kirjallisesti sovita. Erikseen neuvotellut sopimukset liitteineen ja Yleiset Ehdot koskevat Kekkilän kaikkia nykyisiä toimituksia ja kaikkia myöhempiä toimituksia, ja niitä sovelletaan osapuolten väliseen sopimussuhteeseen riippumatta siitä, sisältävätkö Ostajan asiakirjat mahdollisesti asiaa koskevia erityisiä tai yleisiä ehtoja. Näissä Yleisissä Ehdoissa ”Ostaja” tarkoittaa tahoa, joka ostaa tuotteita Kekkilältä.

2. Tarjoukset ja tilaukset

Kekkilän tarjoukset ovat sitovia vain, mikäli ne on annettu kirjallisesti. Jollei muuta ole sovittu, tarjoukset ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää niiden antamisesta, ellei Kekkilä ilmoita Ostajalle tarjouksen voimassaolon päättymisestä tätä aikaisemmin.
Ostajan tekemä tilaus on Ostajaa sitova. Kekkilä Oy lähettää tilausvahvistuksen, jonka jälkeen tilaus sitoo Kekkilää.

3. Hinnat, maksut ja viivästyneet maksut

Tuotteiden hinnat on ilmoitettu Kekkilän hinnastossa, tilausvahvistuksessa tai muussa vastaavassa asiakirjassa. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat lisäksi saatavilla Kekkilän myyntihenkilöstöltä ja myyntiedustajilta.

Ellei muuta sovita, hinnat ovat vapaasti rahdinkuljettajalla Kekkilän tehdas (FCA, Incoterms 2010) eivätkä hinnat sisällä kuljetuskustannuksia tai soveltuvaa arvonlisäveroa tai muita mahdollisia maksuja. Kekkilällä on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla hinnaston muutoksista kirjallisesti 30 päivää etukäteen.

Hinnanmuutokset eivät vaikuta ennen niiden voimaantuloa tehtyihin tilauksiin. Hinnat ilmoitetaan euroissa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, maksuehto on 14 päivää netto tuotteiden toimituspäivästä ja viivästyskorko on korkolain mukainen, kuitenkin vähintään 11 % vuodessa. Maksu katsotaan suoritetuksi vasta, kun Kekkilä on saanut pankiltaan vahvistuksen maksusta. Kekkilä pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tuotteisiin, kunnes Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut tuotteiden sovitun ostohinnan.

Reklamointi ei vapauta Ostajaa laskun maksamisesta eräpäivään mennessä.

4. Toimitukset ja vaaranvastuun siirtyminen

Toimitusehto on vapaasti rahdinkuljettajalla Kekkilän tehdas (FCA, Incoterms 2010), ellei toisin sovittu. Toimitusaika on 10 päivää, jollei toisin ole tilauskohtaisesti sovittu.
Vaaranvastuu tuotteista siirtyy Ostajalle kun Kekkilä on asettanut tuotteet Ostajan saataville.

Jos Kekkilä ja Ostaja ovat sopineet, että Kekkilä järjestää kuljetuksen nimettyyn määräpaikkaan, toimitusehto on CPT (Incoterms 2010). Tuotteet toimitetaan tilausvahvistuksessa mainittuun osoitteeseen, ellei muuta sovita. Ostajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että purkupaikan olosuhteet ovat lain mukaiset ja turvalliset. Kuljetuksen riskit ovat Ostajan vastuulla. Kekkilä hankkii kuljetusvakuutuksen vain Ostajan nimenomaisesta pyynnöstä ja Ostajan kustannuksella. Vaaranvastuu tuotteista siirtyy Ostajalle, kun Kekkilä on luovuttanut tuotteet rahdinkuljettajalle Kekkilän toimipaikassa.

Tuotteita vastaanotettaessa näkyvästä vahingosta tai vähentymisestä on reklamoitava heti vastaanottotilanteessa ja muusta kuin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta tai vähentymisestä tulee reklamoida viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli huomautusta ei tehdä edellä kuvatuissa aikarajoissa, todistustaakka siitä, että tuotteen vahingoittuminen tai vähentyminen on tapahtunut ennen vaaranvastuun siirtymistä, on Ostajalla.

5. Tuotteen käyttö

Kekkilä voi antaa kirjallisia ja suullisia ohjeita tuotteidensa käytöstä. Ostaja vastaa kaikissa olosuhteissa ohjeiden soveltamisesta.

6. Vastuunrajoitus

Kekkilä ei missään tapauksessa sopimuksen, takuun, tuottamuksen (mukaan lukien huolimattomuuden), ankaran vastuun tai muun seurauksena vastaa Ostajalle tai muulle taholle (luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle) aiheutuvasta välillisestä tappiosta, välillisistä, erityisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista tai vahingonkorvauksista, kustannuksista tai kuluista, taloudellisesta menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta tai koroista tai muusta taloudellisesta hyödystä, mukaan lukien tuotannon menetyksestä, maineen tai liiketoimintamahdollisuuden menetyksestä, raaka-aineiden tai energian menetyksestä tai liikakäytöstä, tehtaan toiminnan lopettamisesta, pääomakustannuksista, työvoimakustannuksista tai Kekkilän kannalta odottamattomista kolmannen osapuolen vaatimuksista paitsi siltä osin kuin Ostajalla on tällainen oikeus Suomen lain pakottavien säännösten nojalla.

Ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Kekkilän sopimukseen perustuva tai siihen liittyvä kokonaisvastuu on enintään yhtä suuri kuin niiden toimitettujen tuotteiden hinta, joita vaatimus koskee. Jos Ostaja ei ole tuotteiden loppukäyttäjä, se on velvollinen huolehtimaan siitä, että nämä vastuunrajoitukset tulevat osaksi sen ja sen asiakkaan sopimusta.

Nämä vastuunrajoitukset eivät koske Kekkilän huolimattomuudesta aiheutuvan henkilövahingon korvaamista, soveltuvan pakottavan suomalaisen lainsäädännön mukaista vastuuta virheellisistä tuotteista tai Kekkilän tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamien vahinkojen korvaamista.

Kekkilä ei vastaa siitä, että tuotteet soveltuisivat Ostajan aikomaan tarkoitukseen, että tuotteiden ominaisuudet vastaavat prototyypin tai näytteen ominaisuuksia tai että tuotteet vastaavat muun valtion kuin Suomen laissa säädettyjä vaatimuksia.

7. Ylivoimainen este

Kekkilä, ei vastaa velvoitteidensa täyttämisen viivästymisestä tai velvoitteidensa täyttämättä jäämisestä eikä osapuolen katsota sen perusteella rikkovan sopimusta, jos viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuu syystä, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa (Ylivoimainen Este), kuten esimerkiksi koneiden hajoamisesta, lakosta, työsulusta, raaka-aine- tai energiapulasta, kulkuneuvojen puutteesta, energianjakelun häiriöistä, tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä tai muusta luonnonmullistuksesta, epidemiasta, pandemiasta, sodasta, mellakasta, konfliktista, terrorismista, lakosta tai muusta työntekijöiden yhteistoiminnasta, työsulusta, tuontikiellosta tai muusta valtiovallan toimenpiteestä, Sopimuksen täyttämisen laittomaksi tekevästä lainmuutoksesta ja vastaavista tapahtumista tai olosuhteista.

Kekkilä vapautuu vastuusta myös silloin, kun alihankkijan toimitus viivästyy tai alihankkija laiminlyö toimituksen, jos alihankkijan viivästys tai laiminlyönti johtuu olosuhteista, jotka vapauttaisivat Kekkilän sopimuksen täyttämisvelvollisuudesta.

Ylivoimaisen Esteen sattuessa Kekkilän on ilmoitettava viivästyksestä tai laiminlyönnistä viipymättä kirjallisesti Ostajalle. Jos tuotteiden toimitus viivästyy Ylivoimaisen Esteen takia, sovittua toimituspäivää siirretään eteenpäin yhtä monta päivää kuin Ylivoimaisesta Esteestä johtuva viivästys on kestänyt. Jos ylivoimaisen esteen aiheuttanut syy kestää yli 30 päivää, osapuolten tulee neuvotella vilpittömässä mielessä Ylivoimaisen Esteen vaikutusten lieventämisestä tai muista järjestelyistä.

8. Immateriaalioikeudet

Kekkilä ei tuotteita myydessään luovuta mitään immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia tai muita tuotteisiin liittyviä immateriaalioikeuksia tai teollisoikeuksia.

9.Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näihin Yleisiin Ehtoihin sekä muihin ehtoihin, jotka muodostavat myytäviä tuotteita koskevan myyntisopimuksen, ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, ja välimiesmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

10. Muut ehdot

Kekkilä pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja milloin tahansa.

Yhteystiedot:

Kekkilä Oy, Ratatie 11 A, 01300 VANTAA.

Kekkilän asiakaspalvelu jälleenmyyjille ja kuluttajatuotteille; tilaukset@kekkila.fi tai 020-331 482

Etsi