Hyppää sisältöön

Kasvualustojen rakeisuussuositukset muuttuivat

Kasvualustojen rakeisuussuositukset on uudistettu vastaamaan paremmin kasvien tarpeita. Uudet suositukset antavat enemmän liikkumavaraa kasvualustojen valmistuksessa ja mahdollistavat paremmin kierrätysalustojen käytön.

Uudet suositukset palautteen myötä

Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmä ahkeroi vuoden päivät, ja uudet kasvualustasuositukset julkaistiin kesäkuussa 2018. Käytäntöön suositukset siirtyvät vuoden 2019 kuluessa. Mallia uusiin suosituksiin otettiin Ruotsin vastaavista AMA-suosituksista.

– Uudistamistyöhön lähdettiin viherrakentajien palautteiden ja toiveiden pohjalta. Aikaisempaa rakeisuusjakaumaa pidettiin hieman liian tiukkana. Poikkeamia esiintyi silloin tällöin ja ne johtivat joskus kasvualustojen palauttamisiin valmistajille,  viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi kertoo työn taustoista.

– Aikaisempi rakeisuuskäyrä painottui hieman liiaksi maa-aineksen pienojakoiseen päähän, mikä aiheutti joskus tiivistymisongelmia. Uuden suosituksen myötä alustat muuttuivat hieman karkeammiksi.

Rakeisuussuositusten tarkoitus on vakioida  kasvualustojen rakennetta ja sen määräämiä kasvualustan fysikaalisia ominaisuuksia, kuten ilmavuutta, kantavuutta, routivuutta ja vedenpidätyskykyä.

Karkea maa-aines on ilmavaa, ei tiivisty, kantaa hyvin ja kestää kovaa kulutusta, mutta pidättää heikosti vettä kasvien käyttöön. Hieno maa-aines puolestaan pidättää hyvin vettä, mutta on altis tiivistymiselle, saattaa menettää ilmavuutensa ja kantaa heikosti. Kasvualustan raekokosuosituksissa pyritään löytämään sopiva kompromissi näiden ominaisuuksien suhteen.

Suositus yksinkertaistui

Rakeisuuden suosituskäyrästöt yksinkertaistuivat muutoksen myötä, sillä aikaisemmasta neljästä käyrästöstä siirryttiin kahteen käyrästöön.

Uusi A-rakeisuuskäyrä on tarkoitettu normaaleihin olosuhteisiin ja se pidättää hyvin kosteutta. B-rakeisuuskäyrä  pidättää vettä huonommin ja sopii kuivien olojen ja kuivuutta kestävien kasvien kasvualustaksi.

Aiemmat suosituskäyrästöt sopivat pääosin uusien suositusalueiden sisään, mutta vanhojen suositusten ympärille on tullut runsaasti joustovaraa. Kasvien menestymiseen uudet suositukset eivät Närhen mukaan vaikuta, sillä kasvit ovat kasvaneet hyvin aikaisempien suositusten mukaisissakin kasvualustoissa, ja kasvavat yhtä hyvin myös uusissa kasvualustoissa.

– Uudet suositukset antavat aikaisempaa enemmän valinnanvaraa, ja uusia mahdollisuuksia niin kasvualustan tilaajille kuin valmistajille. Kasvualusta- ja maaperätietämyksen ja kasviosaamisen tarve kasvaa, sillä suositusalueella voidaan nyt tehdä eri tarpeisiin sopivia, toisistaan selvästi poikkeavia kasvualustaseoksia, Närhi selventää.

– Pienet poikkeamat suosituskäyristä sallitaan edelleen, ja ne tulkitaan vähäisten rakeisuuspoikkeamien tulkintaohjeen mukaan, kuten tähänkin asti.

 

Kasvualustojen uudet rakeisuussuositukset

Ääripäissä muutosta

Muutokset aikaisempiin suosituksiin näkyvät erityisesti rakeisuuskäyrän hienoimmassa ja karkeimmassa päässä. Niissä on nyt enemmän väljyyttä.

Seppo Närhi korostaa, että muutokset eivät ole dramaattisia.

– Väljennys hienommassa päässä antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet käyttää kasvualustoissa lietettä, jota saadaan esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta.

Kummankin suosituskäyrän mukaisissa kasvualustoissa on rajoitus hienon hiesun ja karkeiden jakeiden osuuksille. A1- ja A2-nurmikoiden kasvualusta saa sisältää korkeintaan 10 prosenttia karkeita, 6–20 millimetrin jakeita ja korkeintaan 5 prosenttia hienoa hiesua (0,006–0,002 mm). Muut kasvualustat saavat puolestaan sisältää korkeintaan 15 prosenttia karkeita, 6–60 millimetrin jakeita ja korkeintaan 10 prosenttia hienoa hiesua (0,006–0,002 mm). Prosenttiosuudet lasketaan kasvualustan painosta. Kasvualustan raekoostumus on suhteellisen yksinkertainen mitata laboratoriossa.

Suositukset koskevat vain perinteisiä mineraalimaa-aineksia. Kantavassa kasvualustassa ja tukirakenteellisissa kasvualustoissa suositus koskee vain kasvualustan hienoainesta. Jos eloperäisen aineksen osuus on korkea, mineraaliaineksen rakeisuuskäyrän merkitys kasvualustan laadun ja ominaisuuksien arvioinnissa on vähäisempi.

Kasvualustan suositeltavat rakeisuuskäyrät

Kekkilä rakeisuuskäyrien muutokset A-käyrä
Kekkilä rakeisuuskäyrien muutokset B-käyrä
Kekkilä rakeisuuskäyrien muutokset lisärajoitukset

Lähde: Viherympäristöliitto.

Siirtyvät käytöntöön tänä vuonna

Vuosi 2018 oli vielä siirtymäkautta uusien suositusten käyttöönotossa. Vuonna 2019 rakeisuuksiin sovelletaan pelkästään uusia suosituksia. Kasvualustasuositukset ovat viherrakennusalan itsensä laatimia ja myös valvonnan hoitavat kasvualustojen valmistajat ja vastaanottajat. Viranomaiset eivät valvo kasvualustojen koostumusta. Uudet suositukset on otettu käyttöön näytteenottolaboratorioissa.

Vähitellen suositukset siirtyvät myös viherrakentamisen suunnitteluohjelmiin. Viherympäristöliitto on tiedottanut muutoksista aktiivisesti valmistajille, tilaajille, suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille. Viestintää jatketaan kevään aikana ammattilehdissä, sähköisissä kanavissa ja koulutuspäivillä. Kekkilän asiantuntija Paulina Nyberg oli mukana kasvualustatyöryhmässä.

– Suositusten väljentäminen antaa hieman enemmän pelivaraa ja oli siten helpotus kasvualustan valmistajille. Väljentäminen oli tärkeää senkin puolesta, että se mahdollistaa aikaisempaa paremmin kierrätettävien materiaalien käyttämisen kasvualustoissa. Siihen suuntaan ollaan menossa jo pelkästään ympäristösyistä, Nyberg sanoo. Nybergin mielestä aikaisempien suositusten suurempi hiesun osuus oli joskus ongelmallinen esimerkiksi vaativien perennojen osalta. Uusien suositusten mukaisen kasvualustan
pinta ei myöskään kuoretu enää niin helposti.

– Kasvualustatyöryhmä seuraa uuden ohjeen vastaanottoa tarkasti ja pohtii saatua palautetta. Jos uuden suosituksen kanssa tulee toistuvia ongelmia, pyrkii työryhmä vastaamaan muutostarpeisiin, Närhi lupaa. Kun uudet rakeisuussuositukset tulivat valmiiksi, ryhtyi Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmä valmistelemaan saman tien uusia kasvualustojen ravinteisuussuosituksia. Tämän työn on tarkoitus olla valmis vuoden 2019 syksyllä. Kahdestakymmenestä ammattilaisesta koostuva kasvualustatyöryhmä tekee arvokasta vapaaehtoistyötä viheralan kehittämiseksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii MMT Anu Riikonen Helsingin yliopistosta ja sihteerinä Seppo Närhi Viherympäristöliitosta.

Lisätietoja Viherympäristöliiton nettisivuilta.

Julkaistu Vehreä-lehdessä 2019. Teksti Markku Pulkkinen, kuvat Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Markku Pulkkinen.

Etsi