Hyppää sisältöön

Kekkilän yleiset myyntiehdot

Viherrakentaminen 1.1.2018 alkaen

1. Yleistä

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Kekkilä Oy:n (”Kekkilä”) tarjouksiin, myynteihin ja tuotteiden toimituksiin, ellei toisin kirjallisesti sovita. Erikseen neuvotellut sopimukset liitteineen ja Yleiset Ehdot koskevat Kekkilän kaikkia nykyisiä toimituksia ja kaikkia myöhempiä toimituksia, ja niitä sovelletaan osapuolten väliseen sopimussuhteeseen riippumatta siitä, sisältävätkö Ostajan asiakirjat mahdollisesti asiaa koskevia erityisiä tai yleisiä ehtoja.

Näissä Yleisissä Ehdoissa ”Ostaja” tarkoittaa tahoa, joka ostaa tuotteita Kekkilältä, ja ”Sopimus” tarkoittaa pääsopimusta, jonka nojalla Kekkilä myy tuotteita Ostajalle. ”Ulkoiset Virheet” tarkoittaa virheitä, olennaisia poikkeamia tai puutteita tuotteiden ulkoisessa laadussa, muun muassa rikkinäisiä pakkauksia, silmämääräisesti havaittavia epäpuhtauksia Tuotteissa, toimitusvaikeuksia, virheellisiä tuotekoodeja ja muita samankaltaisia toimitettujen tuotteiden puutteita tai virheellisiä toimitusaikoja, ja ”Laatuvirheet” tarkoittaa virheitä, olennaisia poikkeamia tai puutteita Tuotteiden toimituksen yhteydessä toimitetussa lannoitevalmistelain mukaisen tuoteselosteen tuotetiedoissa kuvatussa Tuotteiden laadussa. Laatuvirheitä ovat virheet tai olennaiset poikkeamat Tuotteiden lannoiteominaisuuksissa tai muissa kasvatusominaisuuksissa.

2. Tarjoukset, tilaukset ja Sopimuksen syntyminen

Kekkilän tarjoukset ovat sitovia vain, mikäli ne on annettu kirjallisesti. Jollei muuta ole sovittu, tarjoukset ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää niiden antamisesta, ellei Kekkilä ilmoita Ostajallle tarjouksen voimassaolon päättymisestä tätä aikaisemmin.

Ostaja voi tehdä tilauksia Kekkilän myyntihenkilöstölle puhelimitse, faksitse, postitse tai sähköpostitse. Tilaus tulee Kekkilää sitovaksi, kun Kekkilä ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle tilauksen hyväksymisestä. Tilaukseen perustuva sopimus on sitova vasta, kun Kekkilä on antanut kirjallisen tilausvahvistuksen. Ostajan on hyväksyttävä Yleiset Ehdot ennen kuin Kekkilä hyväksyy tilaukset. Hyväksymiseksi katsotaan se, että Ostaja hyväksyy toimituksen eikä ole sitä ennen esittänyt Yleisiä Ehtoja koskevia huomautuksia. Jos Ostaja haluaa muuttaa tilaustaan sen jälkeen, kun Kekkilä on vahvistanut tilauksen, Kekkilä voi vastaavasti muuttaa niitä sopimusehtoja, joihin muutokset vaikuttavat. Tällaiset tilaustietojen muutokset ja kaikki suullisesti sovitut järjestelyt tulevat sitoviksi vasta, kun Kekkilä on vahvistanut ne kirjallisesti Ostajalle.

Kekkilä voi harkintansa mukaisesti hyväksyä tilauksen peruuttamisen. Tilausta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi peruuttaa sen jälkeen, kun tuotteet on luovutettu Ostajalle tai annettu kuljetettavaksi. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta, jos toimitus viivästyy ylivoimaisen esteen takia (katso jäljempänä).

3. Hinnat, maksuehdot, viivästyneet maksut

Tuotteiden hinnat on ilmoitettu Kekkilän hinnastossa, tilausvahvistuksessa tai muussa vastaavassa asiakirjassa. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat lisäksi saatavilla Kekkilän myyntihenkilöstöltä ja myyntiedustajilta.

Ellei muuta sovita, hinnat ovat hintoja noudettuna lähettäjältä (Ex Works, Incoterms 2010) eivätkä hinnat sisällä kuljetuskustannuksia tai soveltuvaa arvonlisäveroa tai muita maksuja, kuten tuontitulleja, veroja tai muita mahdollisia maksuja.

Kekkilällä on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla hinnaston muutoksista kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Hinnanmuutokset eivät vaikuta tilauksiin, jotka on toimitettu ennen kuin hinnanmuutokset tulevat voimaan. Hinnat ilmoitetaan euroissa.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, maksuehto on 14 päivää netto tuotteiden toimituspäivästä. Kekkilä voi muuttaa maksuehtoa milloin tahansa. Maksu katsotaan suoritetuksi vasta, kun Kekkilä on saanut pankiltaan vahvistuksen maksusta.

Jos Ostaja ei eräpäivään mennessä suorita kaikkia maksujaan, lukuun ottamatta vilpittömässä mielessä riitautettuja summia, tai jos Ostaja muuten rikkoo mitä tahansa Yleisten Ehtojen tai Sopimuksen ehtoa, Kekkilä voi harkintansa mukaan peruuttaa tai keskeyttää sovitut toimitukset Ostajalle, eräännyttää maksamattomat maksut ja katsoa Ostajan syyllistyneen sopimusrikkomukseen ja vaatia korkoa viivästyneille maksuille.

Jos Ostaja ei maksa kaikkia maksuja eräpäivään mennessä, Kekkilä voi, ilman että tämä rajoittaa Kekkilän muita oikeuksia, periä Ostajalta joko päiväkohtaista korkoa, jonka suuruus on joko 11 % p.a. tai lain pakottavien säännösten mukaista enimmäisviivästyskorkoa sen mukaan, kumpi näistä johtaa Ostajan kannalta vähäisempään suoritukseen. Ostajan on korvattava Kekkilälle kaikki kohtuulliset kustannukset (mukaan lukien mahdolliset asianajokulut), jotka aiheutuvat Kekkilälle erääntyneiden saatavien perimisestä.

Kekkilä voi harkintansa mukaan vaatia Ostajalta ennakkomaksun toimituksista. Jos suoritukset viivästyvät toistuvasti tai jos Kekkilä kohtuudella voi arvioida Ostajan taloudellisen tilanteen huonontuneen, Kekkilä voi päättää Sopimuksen tai vaatia ennakkomaksua, vaikka tällaisesta ei olisi nimenomaisesti sovittu etukäteen. Ostaja on velvollinen korvaamaan Kekkilälle kaikki edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Ostaja ei voi pidättää Kekkilälle kuuluvia suorituksia, eikä Ostajalla ole oikeutta kuitata vastasaamista, ellei Kekkilä ole kirjallisesti hyväksynyt Ostajan vastavaatimusta, tai vaatimus ole riidaton tai vahvistettu lainvoimaisella oikeuden päätöksellä. Ostaja ei saa siirtää vaatimuksia kolmannelle osapuolelle ilman Kekkilän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

4. Toimitukset, vaaranvastuun siirtyminen ja viivästyneet toimitukset

Elleivät Kekkilä ja Ostaja muuta sovi, tuotteet toimitetaan Kekkilän toimipaikasta noudettuna lähettäjältä (Ex Works) -toimituslausekkeen mukaisesti (Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms 2010 -toimituslausekkeet).

Elleivät Kekkilä ja Ostaja muuta sovi, vaaranvastuu tuotteista siirtyy Ostajalle, kun Kekkilä on asettanut tuotteet Ostajan saataville Kekkilän toimipaikassa.

Jos ostaja ei itse nouda tuotteita Kekkilän toimipaikasta, Kekkilä ja Ostaja voivat sopia siitä, että Kekkilä huolehtii kuljetuksesta. Kekkilä valitsee kuljetustavan, ellei Ostaja muuta ilmoita. Jollei muuta nimenomaisesti sovita, kuljetuksen riskit ja kustannukset ovat Ostajan vastuulla. Kekkilä hankkii kuljetusvakuutuksen vain Ostajan nimenomaisesta pyynnöstä ja Ostajan kustannuksella.

Kekkilä määrittelee tilausvahvistuksen yhteydessä kirjallisesti, miten tuotteet pakataan. Kertakäyttöpakkaukset ovat Ostajan omaisuutta, ja Ostaja vastaa omalla kustannuksellaan kaiken pakkausmateriaalin kierrätyksestä tai hävittämisestä, ellei muuta sovita tai ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Kekkilällä on oikeus toimittaa toimitukset etuajassa ja/tai useammassa kuin yhdessä erässä edellyttäen, että toimittaminen etuajassa ja/tai erissä on Ostajan kannalta kohtuullista.

Tuotteet toimitetaan Tilausvahvistuksessa mainittuun osoitteeseen, ellei muuta sovita. Ostajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että purkupaikan olosuhteet ovat lain mukaiset ja turvalliset.

Toimitusten ilmoitetut kellonajat ja päivämäärät ovat arvioita, ellei Kekkilä nimenomaisesti takaa niiden sitovuutta kirjallisesti. Toimitusajan alkaminen lasketaan tilausvahvistuksen päivä-määrästä, elleivät osapuolet muuta sovi. Jos toimitettavat tuotteet lähetetään Kekkilän toimipaikasta viimeistään toimitusajan viimeisenä päivänä tai jos Kekkilä ilmoittaa Ostajalle toimitusajan kuluessa, että tuotteet ovat valmiit lähetettäviksi Ostajalle, Kekkilän katsotaan noudattaneen sovittua toimitusaikaa.

Jos Kekkilä on taannut Tuotteiden toimituspäivämäärän ja toimitus viivästyy Kekkilän huolimattomuuden vuoksi, Ostaja voi vaatia viivästyssakkoa, jonka suuruus on 0,2 % toimitukseen kuuluvien tuotteiden laskun mukaisesta nettoarvosta päivää kohti. Viivästyssakko voi kuitenkin olla korkeintaan 15 % kyseisen toimituksen laskun mukaisesta nettoarvosta. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tuotteiden toimituksen viivästyessä Kekkilän takaamasta toimituspäivästä.

Jos toimitus viivästyy syistä, joihin Ostaja voi kohtuullisesti vaikuttaa, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sinä päivänä, jona ilmoitus siitä, että tuotteet ovat valmiita lähetettäväksi, on annettu Ostajalle. Ilman, että tällä on vaikutusta Kekkilän muihin oikeuksiin, Kekkilällä on oikeus veloittaa Ostajalta Tuotteiden varastointikustannukset siitä lähtien, kun 14 päivää on kulunut tuotteiden lähetysvalmiutta koskevan ilmoituksen antamisesta ja hävittää tuotteet harkintansa mukaan edellyttäen, että Kekkilä on ilmoittanut Ostajalle kirjallisesti aikomuksestaan hävittää tuotteet ja antanut kohtuullisen määräajan, joka on kulunut, sille, että Ostaja voi ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

Ylivoimaisen esteen ollessa Ostajan puolella, Kekkilä voi varastoida tilattuja tuotteita Kekkilän tai rahdinkuljettajan tiloissa Ostajan riskillä ja kustannuksella.

5. Hyväksyminen, vaatimukset

Ostajan tulee tarkastaa jokainen toimitus ja tuotteet välittömästi vastaanotettuaan ne ja ilmoittaa Kekkilän myyntihenkilöstölle (määritelty Sopimuksessa tai myyntitilausvahvistuksessa) kirjallisesti kirjeitse, faksitse tai sähköpostitse Ulkoisista Virheistä johtuvista vaatimuksista 7 päivän kuluessa tuotteiden vastaanotosta. Ilmoituksen tulee sisältää virheen kuvaus ja laskun numero tai rahtikirjan numero. Valmisnurmikkotuotteiden Ulkoisia Virheitä koskeva ilmoitusaika on kuitenkin aina 2 päivää.

Jos Ostaja ei ilmoita Kekkilälle Ulkoisista Virheistä yllä mainitun 7 päivän (valmisnurmikkotuotteiden osalta 2 päivän) määräajan kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta, tuotteiden katsotaan olevan Sopimuksen ja Yleisten Ehtojen mukaisia ja Ostajan katsotaan peruuttamattomasti hyväksyneen tuotteet.

Ostajan tulee ilmoittaa Kekkilän myyntihenkilöstölle (määritelty Sopimuksessa tai myyntitilausvahvistuksessa) Laatuvirheistä tai piilevistä virheistä kirjallisesti välittömästi havaittuaan virheet, kuitenkin viimeistään 45 päivän kuluttua toimituksesta. Jollei tällaista ilmoitusta ole tehty, Kekkilällä ei ole vastuuta virheellisistä tuotteista, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ilmoituksen tulee sisältää virheen kuvaus ja laskun, lähetyslistan tai rahtikirjan numero.

Jos vaatimus johtuu tuotteiden lannoiteominaisuuksiin tai muihin kasvatusominaisuuksiin liittyvästä Laatuvirheestä, akkreditoidun laboratorion tai muun Kekkilän valtuuttaman ammattilaisen tulee todentaa virheen olemassaolo. Virheelliset tuotteet on lisäksi pidettävä saatavilla Kekkilän tarkastuksia varten 180 päivää ilmoituksen päivämäärästä eikä niitä saa palauttaa Kekkilälle ilman Kekkilän suostumusta. Kekkilälle tulee pyynnöstä toimittaa näytteet virheellisiksi katsotuista tuotteista. Ostaja huolehtii tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista, kunnes Ostajan vaatimus on selvitetty. Jos Ostajan vaatimus osoittautuu perustelluksi, Kekkilä korvaa Ostajalle kohtuulliset ulkoisten asiantuntijoiden käyttämisestä aiheutuvat kulut.

Jos tuotteet ovat virheellisiä (olipa kyse Ulkoisesta Virheestä tai Laatuvirheestä), Kekkilällä on aina oikeus tehdä korvaava toimitus. Ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen vain siinä tapauksessa, että Kekkilä päättää olla tekemättä korvaavaa toimitusta tai korvaavan toimituksen tekeminen on Kekkilän kannalta mahdotonta. Hinnanalennuksen määrä ei koskaan voi olla enemmän kuin tuotteiden ostohinta. Kekkilällä ei ole muunlaista korvausvastuuta virheistä.

Jos Kekkilän toimittamien tuotteiden määrä poikkeaa kulloinkin tavanomaisesta tai sovitusta toleranssista, Kekkilän ainoa velvollisuus on toimittaa Ostajalle lisää tuotteita tilauksen täyttämiseksi.

Kekkilä ei vastaa pienistä poikkeamista sovituissa toimitusmäärissä tai tuotteen laadussa eikä vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tuotteiden vääränlaisesta käsittelystä tai varastoinnista, tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta, poikkeuksellisista työoloista tai siitä, että Ostaja käyttää tuotteita tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti tuotteiden ominaisuuksiin.

Jos Ostaja ei noudata tämän kohdan määräyksiä, sillä ei ole oikeutta olla ottamatta vastaan tilattuja tuotteita eikä Kekkilä tällöin vastaa Ulkoisista Virheistä, Laatuvirheistä tai muista virheistä tai puutteista.

Jos Ostaja ottaa tuotantoonsa virheellisiä tuotteita sen jälkeen, kun Ostaja on havainnut virheen, Ostajalla ei ole oikeutta esittää Kekkilälle vaatimuksia tuotteiden virheellisyyden johdosta eikä Kekkilällä ole korvausvelvollisuutta.

6. Tuotetiedot, varastointiin ja kuljetukseen liittyvät erityisvaatimukset

Kekkilä toimittaa Ostajalle tuotetietoja, kuten tuotteiden käyttöohjeita, käsikirjoja ja myyntiasiakirjoja, joita tuotteiden oikeanlainen käyttö edellyttää, sekä muuta vastaavaa kirjallista aineistoa. Ostaja on velvollinen noudattamaan tuotteiden käyttöä ja varastointia koskevia ohjeita.

Mikäli tuotteen säilyttäminen edellyttää tiettyä lämpötilaa, tuote säilytetään kuljetuksen aikana tällaisissa olosuhteissa.
Ostajan tulee tuotteet vastaanotettuaan varastoida ne tuotetiedoissa kuvatulla tavalla.

7. Omistusoikeuden pidättäminen

Kekkilä pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tuotteisiin, kunnes Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut tuotteiden sovitun ostohinnan.

Ostajalla on oikeus myydä toimitetut tuotteet osana tavanomaista liiketoimintaansa. Edelleen myydyistä tuotteista aiheutuvat mahdolliset kolmansien osapuolten vaatimukset siirtyvät Kekkilälle siitä lukien, kun niitä syntyy. Ostaja on velvollinen avustamaan Kekkilää kaikissa toimissa, jotka ovat tarpeen Kekkilän omistusoikeuden suojaamiseksi kussakin maassa. Tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan Kekkilän ja Ostajan kesken.

8. Vastuunrajoitus

Lukuun ottamatta Kekkilän huolimattomuudesta aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa, soveltuvan pakottavan suomalaisen lainsäädännön mukaista vastuuta virheellisistä tuotteista tai Kekkilän tahallisesta tai ilmeisen törkeän tuottamuksellisesta menettelystä johtuvaa olennaista sopimusrikkomusta, Kekkilä ei missään tapauksessa sopimuksen, takuun, tuottamuksen (mukaan lukien huolimattomuuden), ankaran vastuun tai muun seurauksena vastaa Ostajalle tai muulle taholle (luonnolliselle henkilölle tai oikeus-henkilölle) aiheutuvasta välillisestä tappiosta, välillisistä, erityisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista tai vahingonkorvauksista, kustannuksista tai kuluista, taloudellisesta menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta tai koroista tai muusta taloudellisesta hyödystä, mukaan lukien tuotannon menetyksestä, maineen tai liiketoiminta-mahdollisuuden menetyksestä, raaka-aineiden tai energian menetyk-sestä tai liikakäytöstä, tehtaan toiminnan lopettamisesta, pääoma-kustannuksista, työvoimakustannuksista ja muusta taikka Kekkilän kannalta odottamattomista kolmannen osapuolen vaatimuksista paitsi siltä osin kuin Ostajalla on oikeus sopimussakkoon, hinnanalen-nukseen tai muuhun sovittuun korvaussummaan Yleisten Ehtojen ja Sopimuksen perusteella tai yhteydessä tai Suomen lain pakottavien säännösten nojalla. Ellei Suomen lainsäädännöstä muuta johdu, Kekkilän sopimukseen perustuva tai siihen liittyvä kokonaisvastuu on enintään yhtä suuri kuin niiden toimitettujen tuotteiden hinta, joita vaatimus koskee. Jos Ostaja ei ole tuotteiden loppukäyttäjä, se on velvollinen huolehtimaan siitä, että nämä vastuunrajoitukset tulevat osaksi sen ja sen asiakkaan sopimusta.

Kekkilä ei vastaa siitä, että tuotteet soveltuisivat Ostajan aiottuun erityiseen tarkoitukseen, että tuotteiden ominaisuudet vastaavat prototyypin tai näytteen ominaisuuksia tai että tuotteet vastaavat muun valtion kuin Suomen laissa säädettyjä vaatimuksia.

Kekkilä vapautuu kaikesta vastuusta, jos Ostaja ryhtyy ilman Kekkilän etukäteistä kirjallista suostumusta itse tai kolmannen avulla minkä tahansa sopimusrikkomuksen korjaamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Tässä kohdassa määritellyt vastuunrajoitukset soveltuvat myös Kekkilän laillisiin edustajiin, työntekijöihin, jakelijoihin, jälleenmyyjiin ja asiamiehiin.

9. Ylivoimainen este

Kekkilä ei vastaa velvoitteidensa täyttämisen viivästymisestä tai velvoitteidensa täyttämättä jäämisestä eikä Kekkilän katsota sen perusteella rikkovan sopimusta, jos viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuu syystä, johon Kekkilä ei voi kohtuudella vaikuttaa (Ylivoimainen Este), kuten esimerkiksi koneiden hajoamisesta, lakosta, työsulusta, raaka-aine- tai energiapulasta, kulkuneuvojen puutteesta, energianjakelun häiriöistä, tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä tai muusta luonnonmullistuksesta, sodasta, mellakasta, konfliktista, terrorismista, lakosta tai muusta työntekijöiden yhteistoimin-nasta, työsulusta, tuontikiellosta tai muusta valtiovallan toimen-piteestä, Sopimuksen täyttämisen laittomaksi tekevästä lain-muutoksesta ja vastaavista tapahtumista tai olosuhteista.

Jos tuotteiden toimitus viivästyy Ylivoimaisen Esteen takia, sovittua toimituspäivää siirretään eteenpäin yhtä monta päivää kuin Ylivoimaisesta Esteestä johtuva viivästys on kestänyt. Jos Ylivoimaisesta Esteestä johtuva viivästys on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän yli 4 kuukautta, Kekkilä voi perua tilauksen eikä peruutuksen tällöin katsota rikkovan Sopimusta.

Tätä ehtoa sovelletaan myös, jos Kekkilän alihankkijoita kohtaa jokin Ylivoimainen Este. Kekkilä ilmoittaa Ostajalle Ylivoimaisen Esteen alkamisesta ja päättymisestä niin pian kuin mahdollista.

10. Salassapito

Ostajan on käsiteltävä kaikkea Kekkilältä saamaansa tietoa luottamuksellisena sen muodosta riippumatta. Edellä sanottu koskee erityisesti tietotaitoa, määrittelyjä, kaavoja, näytteitä ja tuotetietoja näihin kuitenkaan rajoittumatta. Salassapitovelvoite on voimassa myös sen jälkeen, kun osapuolten välinen liikesuhde on päättynyt, kunnes tieto on tullut yleiseen tietoon muutoin kuin Ostajan toimien tai laiminlyöntien seurauksena.

11. Immateriaalioikeudet

Kekkilä ei tuotteita myydessään luovuta mitään immateriaali-oikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalai-suuksia tai muita tuotteisiin liittyviä immateriaalioikeuksia tai teollis-oikeuksia.

12. Ostajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostaja ei saa siirtää oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman Kekkilän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

13. Lausekkeiden erillisyys

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jotakin Yleisten Ehtojen ehtoa on pidettävä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana joltakin osin, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelvottomuuteen tai rajoita niitä. Osapuolet pyrkivät vilpittömässä mielessä neuvottelemalla korvaamaan pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi katsotut ehdot täytäntöönpano-kelpoisilla ja pätevillä ehdoilla. Jos osapuolet eivät pääse sopimuk-seen korvaavasta ehdosta, tämä ei vaikuta Yleisten Ehtojen muiden ehtojen pätevyyteen.

14. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava laki

Suorituspaikka on Kekkilän toimipaikka Eurajoella Suomessa.

Näihin Yleisiin Ehtoihin sekä muihin ehtoihin, jotka muodostavat myytäviä tuotteita koskevan myyntisopimuksen, ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki Yleisten Ehtojen mukaisesta tuotteiden myynnistä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Välimies-menettely käydään Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeuden muodostaa yksi näiden sääntöjen mukaisesti valittu välimies, ja välimiesmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

15. Muut ehdot

Ellei muuta sovita, Ostaja hankkii ja pitää yllä kaikki toimintansa mahdollisesti edellyttämät ja minkä tahansa tilaamiensa tuotteiden oston, myynnin, viennin, kuljetuksen tai käytön yhteydessä mahdollisesti vaadittavat luvat, toimiluvat, valtuutukset ja muut asiakirjat hyvissä ajoin.

Kekkilä voi sovellettavan lain sallimissa rajoissa purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Ostaja vapaaehtoisesti järjestelee velkansa velkojiensa kanssa, se asetetaan konkurs-siin tai selvitystilaan, se joutuu saneeraukseen tai sille määrä-tään selvitysmies.

Jos Kekkilä luopuu jostain Yleisten Ehtojen mukaisesta oikeudesta, tätä ei katsota oikeuksista luopumiseksi minkään Ostajan myöhemmän rikkomuksen yhteydessä.

Yleisten Ehtojen muutokset ovat päteviä vain, jos Kekkilä on hyväksynyt ne kirjallisesti.

Etsi