Hyppää sisältöön

Viherjätteellä on väliä

Kiertotalouden monia mahdollisuuksia kannattaa alkaa hyödyntää ajoissa. Lainsäädäntö edellyttää orgaanisen jätteen kierrättämistä, mikä voi säästää sekä ympäristöä että rahaa. Kyse on resurssiviisaasta toiminnasta, joka tekee kunnista ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäisemisen edelläkävijöitä.  

Orgaanisen eli biohajoavan jätteen käsittelyyn liittyy paljon sääntelyä. Vuonna 2016 voimaan tuli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Vuonna 2023 biojätteen keräys tuli pakolliseksi kaikille asukkaille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Bio-, puutarha- ja yhdyskuntajätteen kierrättäminen voi parhaimmillaan olla sekä ympäristö- että talousteko, joka varmistaa sen, ettei arvokkaita ravinteita heitetä hukkaan.

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäisemisessä.  Resurssiviisaat toimintatavat huomioivat myös viherjätteen kierrätyksen. Esimerkiksi kaupunkirakentamisessa syntyvää maanrakennusjätettä ei kannata läjittää, vaan viisailla valinnoilla se pystytään palauttamaan takaisin kunnan omaan käyttöön. Viherjäte taas voidaan kompostoinnin jälkeen käyttää viheralueiden kasvualustojen raaka-aineena. Kierrättäminen paitsi hillitsee kokonaiskustannuksia, se myös edesauttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Viherjätteen suljettu kierto

Kekkilä tarjoaa kunnille orgaanisen jätteen jalostusta laadukkaaksi maanparannuskompostiksi jatkokäyttöä varten. Kompostointia varten viherjäte kerätään ja toimitetaan Kekkilän kompostointilaitokselle Teuvaan, Ilmajoelle, Nurmijärvelle tai Joutsenoon. 

Jäte käy kompostilaitoksella läpi teollisen mittakaavan kompostointiprosessin, joka sisältää lämpenemisvaiheen ja jälkikypsytyksen. Jokaista kompostoinnin vaihetta seurataan. Laboratorianalyysein varmistetaan se, että lopputuloksena syntyy laadukasta maanrakennusainetta. Analyysituloksia käytetään kasvualustojen reseptiikkaan, jolla varmistetaan maanrakennuskompostin jatkokäyttö kunnan omissa viherrakentamisen projekteissa. Analyysitulosten perusteella voidaan laatia tuoteseloste räätälöidylle kasvualustalle, johon voidaan hyödyntää kompostin myös muita kierrätettyjä raaka-aineita.

Viherjätettä ei kannata jättää odottamaan, vaan se kannattaa laittaa kiertoon. Laadukas lopputulos varmistetaan käyttämällä Kekkilän asiantuntijapalveluita, joilla laatukriteerit, analytiikka ja kompostointilaitokset ovat valmiina.

Vihreämpi kaupunki syntyy yhteistyöllä

Kekkilä Green City -konsepti on kehitetty tunnistamaan ja toteuttamaan kuntien kiertotaloustavoitteita. Kekkilän viherrakemisen ammattilaiset auttavat kuntia kestävässä viheraluesuunnittelussa ja orgaanisen jätteen suljetun kierron ratkaisuissa. Otamme vastaan kunnallisia haravointijätteitä, jätevesilietteitä sekä erilliskerättyä biojätettä. Jätteet kierrätetään kompostoimalla, jonka lopputuotteena syntyy laadukkaita komposteja Kekkilän omaan kasvualustatuotantoon, sekä maatalouden kierrätyslannoitteiksi.

Kompostointi on ympärivuotinen prosessi, mutta esim. kompostoitavat haravointijätteet kerätään kompostointiin tyypillisesti keväisin ja syksyisin. Materiaalit kypsyvät maanparannuslaatuisiksi komposteiksi noin vuodessa, jonka jälkeen valmis komposti on käytettävissä kasvualustoihin viherrakentamisen kauden aikana. Tarvittaessa valmista kompostia voidaan varastoida melko pitkiäkin aikoja tarpeesta riippuen.

 

Lisätiedot:

Petra Salonen
Circular Solutions Manager
petra.salonen@kekkila-bvb.com 

 

 

Etsi