Hyppää sisältöön

Mistä hyvä kasvualusta koostuu?

Kasvualusta koostuu mineraali- eli kiviaineksesta sekä orgaanisesta eli eloperäisestä aineksesta. Hyvä multa on seos raaka-aineita oikeissa suhteissa. Oikea sekoitussuhde riippuu täysin siitä, millaiseen kohteeseen ja millaisille kasveille kasvualusta on tarkoitettu.

Laadukas multa tekee hyvää ympäristölle

Hyvä multa on paljon muutakin kuin vain kasvin kasvupaikka. Se on parhaimmillaan useiden eri eliölajien kohtaamispaikka, jossa niin kasvit, mikrobit kuin hyönteiset toimivat vuorovaikutuksessa. Multa ja maaperä edustavat luonnon kiertokulkua konkreettisesti – kuolleet kasvinosat toimivat pieneliöiden ravintona, ja palauttavat niihin kasvukaudella sitoutuneet ravinteet takaisin maahan uusien taimien hyödyksi. Elävässä maassa toimivat siis sekä jätehuolto että lannoitetehdas.

Varsinainen kasvualusta muodostuu mineraali- eli kiviaineksesta sekä orgaanisesta eli eloperäisestä aineksesta. Hyvä multa on seos raaka-aineita oikeissa suhteissa. Oikea sekoitussuhde riippuu täysin siitä, millaiseen kohteeseen ja millaisille kasveille kasvualusta on tarkoitettu.

Kiviainekset tuovat kasvualustaan rakenteen

Vaikka kiviaineksella tarkoitetaan useita eri maalajeja (savi, hiesu, hieta, hiekka…), puhutaan kasvualustojen tapauksessa yleisesti vain hiekasta.

Hiekka muodostaa kasvualustan luurangon: sen pääasiallinen tehtävä on tuoda maahan pitävä rakenne, ja hidastaa maan tiivistymistä orgaanisen aineksen painuessa ja maatuessa. Viherrakennuksessa käytettävät kasvualustat ovatkin yleensä varsin hiekkapitoisia, sillä niiltä vaaditaan pitävää rakennetta niin ihmisten kuin työkoneiden alla. Kaupunkialueiden kasvualustojen vaihtoväli on myös erittäin pitkä verrattuna esimerkiksi huonekasveihin, joten mullan tulee säilyttää rakenteensa jopa vuosikymmeniä. Kivennäismaa-aineksen osuus kasvualustoissa vaihtelee 20-50 % käyttökohteesta ja tuotteesta riippuen.

Hiekka tuo kasvualustaan rakenteen ohella myös huokosia. Hiekkamurujen väleihin jäävät ”tyhjät tilat” ovat kasvin juuristolle elintärkeitä huokosia, sillä niissä liikkuvat sekä ilma että vesi. Jos kasvualustassa ei olisi huokostilaa, se tiivistyisi maatuessaan ja kulutuksen alla niin tiukaksi, etteivät kasvien juuret enää saisi happea ja vettä.

Kasvualustan vedenläpäisevyyteen ja -pidätykseen, sekä joihinkin muihinkin ominaisuuksiin voidaan jonkin verran vaikuttaa kiviaineksen laadulla. Esimerkiksi savi ja hieta pidättävät vettä ja ravinteitakin hieman paremmin kuin hiekka. Toisaalta taas hiekan etuna on lämpimyys ja parempi kantavuus.

Kierrätyshiekat -ja moreeni

Kierrättämällä erilaisia kivijakeita voidaan viherrakentamisen hiilipäästöjä pienentää tehokkaasti. Käyttämämme kierrätyshiekka on useimmiten eri jakeita sisältävää moreenia, ja sen soveltuvuus kasvualustaan määritetään raekokojakauman avulla. Maa-aineksen puhtaus varmistetaan ennen käyttöönottoa haitta-aineanalyyseillä. Kierrätetyt kiviainekset ovat esimerkiksi rakennus- ja saneerauskohteista poistettavia puhtaita maamassoja. Kasvualustoissamme käytettyjen kierrätyshiekkojen osuus vaihtelee paikallisen saatavuuden mukaan 30 – 70 % välillä.

Orgaaninen aines tekee mullasta elävää

Tuotteistetuissa kasvualustoissa orgaaninen aines on kompostia, turvetta, maatunutta kuorta tai muita puupohjaisia materiaaleja. Orgaaninen aines tekee kasvualustasta elävän. Perinteisesti orgaanista ainesta on saatu peltomullasta ja metsämaasta, mutta tällöin  ei ole voitu aina varmistua aineksen rikkakasvittomuudesta ja taudittomuudesta. Jotta kasvualusta on puhdasta ja säilyy mahdollisimman pitkään laadukkaana, käytämme pelkästään mahdollisimman pitkälle maatunutta tai kompostoitunutta orgaanista ainesta. Emme käytä kasvualustoissamme viljeltyä peltomaata tai muuta kasvillisuuden peittämää maata.

Lue artikkeli: Näin valvomme kasvualustojen laatua >>

Orgaanisessa aineksessa elävät mikrobit ja muut pieneliöt hajottavat kasvi- ja eläinperäisiä aineita ravinnokseen. Tämän hajotustoiminnan seurauksena syntyy liima-aineita, jotka kiinnittävät maahiukkasia toisiinsa muruiksi. Hyvä mururakenne on muhevan, multavan maan tunnusmerkki, ja se auttaa kasvualustaa säilyttämään rakenteensa eroosiota vastaan.

Kierrätysravinteet kasvualustoissa

99 % tuottamistamme kasvualustoista on lannoitettu kotimaisilla kierrätysravinteilla (komposteilla), joita valmistetaan pääasiallisesti Kekkilän omilla kompostointilaitoksilla. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää tarvetta louhittujen mineraalilannoitteiden käyttöön. Kasvualustoissamme käytetty komposti syntyy orgaanisia jätteitä käsittelevillä kompostointilaitoksilla.

Jätteen kompostointi on hygienisoiva prosessi, jonka aikana raaka-aineesta poistuvat mahdolliset epäpuhtaudet ja materiaali stabiloituu. Oikein järjestetyn kompostoinnin tuloksena on ravinteikasta ja muhevaa maanparannusainetta, jossa ravinteet ovat hitaasti liukenevassa muodossa. Ravinteikkaat kompostit soveltuvat hyvin vaativien kasvien ja nurmikon kasvualustoihin.

Kierrätysravinteiden raaka-aineita ovat esimerkiksi kaupan pakatut biojätteet, kasvi- ja kasvualustajätteet, metsäteollisuuden sivutuotevirrat, yhdyskuntaliete sekä muut prosessiteollisuuden orgaaniset jätteet.

Turve

Turve on stabiili ja tasalaatuinen kasvualustan raaka-aine, jolla on kasveille optimaaliset vedenpidätys- ja huokosominaisuudet. Turpeen osuutta kasvualustassa voidaan pienentää esimerkiksi lisäämällä kompostin määrää.

Edistämme kompostointilaitoksillamme kasvuturpeen kierrätystä. Kierrätämme kasvihuoneviljelyn tuloksena syntyvää kasvualustajätettä ja kompostoimme siitä uutta kasvun ainesta viherrakentamisen kasvualustoihin.

Hyvä kasvualusta varmistaa kohteen onnistumisen

Tarve eri tyyppisille kasvualustoille tulee luonnosta: esimerkiksi karulla niityllä tai kosteikossa kasvaa aivan erilaisia kasveja, ja niillä on erilaiset tarpeet kasvupaikkansa suhteen. Aina ei siis voida yksiselitteisesti sanoa kasvualustan olevan huono tai hyvä, vaan pikemminkin juuri kyseiselle kasvilajille sopimaton.

Valmistamme VYL- ja InfraRYL-suosituksia mukailevia kasvualustoja. Näiden lisäksi meillä on laaja valikoima erikoiskasvualustoja, joiden valinnassa autamme mielellämme. Valmistamme myös räätälöityjä kasvualustoja toiveiden mukaan.

Etsi