Hyppää sisältöön

Kompostilannoite viherrakentamisen kasvualustoissa

Komposti on ekologinen lannoite, josta ravinteet vapautuvat hitaasti kasvien käyttöön. Lannoitustehon lisäksi komposti myös parantaa maan rakennetta. Tässä artikkelissa saat tärkeää tietoa kompostin käytöstä viherrakentamisen kasvualustoissa, mineraali- ja kompostilannoitteiden keskeisistä eroista, kompostin laatukriteereistä sekä mikrobielämän tärkeydestä kasvualustassa.

Kompostin käyttö kasvualustassa

Kompostilannoitettu multa hyödyttää kasveja pitkään ennen ylläpitolannoituksen tarvetta. Yksi kuutio biojätekompostia voi sisältää esimerkiksi typpeä n. 20 kg, josta vain reilu kilo on välittömästi vesiliukoisessa muodossa. Hyvän ravinnon parissa kasvualustan luontaiset pieneliöt lisääntyvät, ruokailevat ja huolehtivat välillisesti typen sitoutumisesta ja sen tasaisesta vapautumisesta. Tällaisen ravinteiden hallitun vapautumisen myötä myös ravinnehuuhtoumat vähenevät.

Koska eri kompostiraaka-aineilla on hieman eri ravinneominaisuuksia, voidaan monipuolinen lannoitusvaikutus saada aikaan myös sekoittamalla eri komposteja keskenään. Esimerkiksi yhdistämällä kaliumpitoista viherjätekompostia typpipitoiseen biojätekompostiin voidaan tuottaa ravinteikasta multaa täysin ilman mineraalilannoitteita.

Kasvualustan raaka-aineena kompostille ominaista on sen alkuperästä johtuva vaihtelu. Laadukkaan kompostimullan tuottajan tuleekin valvoa mullan reseptiikkaa ja laatua kunkin kompostierän kohdalla erikseen, jotta tuote pysyy tasalaatuisena.

Kuten kaikessa lannoituksessa, myös kierrätyslannoituksessa ravinnemäärät optimoidaan kasvin tarpeiden mukaan, jotta liian voimakas multa ei vahingoita kylvöksiä ja istutuksia. Luonnonmukaista maaperää mukaileva kasvualusta saadaan aikaiseksi sekoittamalla kierrätyslannoitteet oikeassa suhteessa hiekkaan ja muihin raaka-aineisiin.

 

 

kasvihuonejätteistä valmistettua viherkompostia teuvan kompostointilaitoksella

Kompostilannoitteen ja mineraalilannoitteen erot

Kasvi saa tarvitsemansa ravinteet molemmista lannoitteista. Kompostissa on kuitenkin tiettyjä hyötyjä verrattuna mineraalinnoitteisiin:

  • Komposti sisältää runsaasti maaperälle hyödyllisiä mikrobeja
  • Kompostissa ravinteet liukenevat hitaasti, jolloin ravinnevalumat vähenevät
  • Komposti parantaa maan mururakennetta ja vähentää siten eroosioherkkyyttä
  • Parantaa maan puskurikykyä hajotessaan
  • Komposti neutraloi maan pH:ta

Luonnontilaisessa maaperässä kasvin ottamat ravinteet päätyvät ainakin osittain takaisin maahan joko syötyjen tai lakastuneiden kasvinosien muodossa. Kasvijätteet toimivat pieneliöiden ravintona maatuen hiljalleen, ja vapauttaen samalla niihin sitoutuneita ravinteita takaisin maaperään kasvien saataville. Koska ravinteet vapautuvat jätteestä lähinnä pieneliötoiminnan vaikutuksesta, niitä liukenee vähän kerrallaan, eikä ravinnehuuhtoumia juuri pääse syntymään. Mikäli tämä maatuva eloperäinen aines poistetaan maaperästä, siihen on lisättävä ravinteita lannoituksella.

Kierrätyslannoitevalmisteiden toiminta perustuu äsken kuvaillulle luonnon toiminnalle: istutusalueelle tuodaan oikeaa maaperää muistuttavat olosuhteet aktiivisine mikrobielämineen, ja samalla kasvit saavat samat ravinteet kuin mineraalilannoitepussista.

Mineraalilannoitteilla voidaan tuoda maaperään ravinteita kasvien saataville. Nämä ravinteet ovat kuitenkin jo valmiiksi kasveille liukoisessa muodossa, joten maan pieneliöt jäävät mineraalilannoituksessa ilman ruokaa.

Miksi kasvualustan mikrobielämä on tärkeää?

Ruokaillessaan kompostissa ja hajottaessaan biomassaa mikrobit, lierot ja muut eliöt erittävät erilaisia aineita, jotka yhdessä juurten kanssa muodostavat multaan murumaista rakennetta.

Mururakenne parantaa maan vedenpidätyskykyä ja huokostilavuutta, ja tuo maahan hyvälle kasvualustalle ominaisen muhevuuden vähentäen myös sen eroosioherkkyyttä. Loppuun asti maatuessaan orgaanisen aineksen sisältämä hiili varastoituu maahan humusyhdisteiden muodossa. Mullassa humuksen tiedetään parantavan muun muassa kasvien ravinteiden- ja vedenottoa sekä juuriston kasvua.

Kierrätyslannoitteissa viihtyvät myös kasveille tärkeät sienet ja mykorritsat, jotka tehostavat kasvien ravinteidenottoa ja vahvan juuriston kasvattamista.

Elävä ja monipuolinen kasvualusta parantaa maan ja kasvin vastustuskykyä esimerkiksi kasvitauteja vastaan, ja toimii myös elinympäristönä ja ravinnon lähteenä suuremmillekin eliölajeille, kuten linnuille, kuoriaisille ja siileille.

kompostilla lannoitettu multa on elävää

Hyvälaatuinen kompostimulta: Kompostin puhtaudesta ja turvallisuudesta

Kompostoinnissa raaka-ainemassan lämpötila nousee korkeaksi, jolloin lähtöaineksessa olleet mahdollisesti kasveille ja eliöille haitalliset taudin aiheuttajatkuolevat. Kun lähtöaines muutenkin muuttuu täysin toiseen muotoon, valmis komposti on vaaraton maanparannusaine. Kypsä ja stabiili komposti on erittäin hyvä ravinteikas mullan raaka-aine ja lannoite.

Lannoitelainsäädäntö sekä Kekkilän omat laatulinjaukset asettavat tarkat vaatimukset mullassa käytettäville komposteille. Raaka-aineeksi hyväksyttävä komposti on hyvin kypsynyttä ja turvallista käyttää, eikä kompostimullan käsittely vaadi asiakkaalta mitään tavallisesta poikkeavaa suojautumista. Puutarhahanskoja on syytä käyttää joka tapauksessa mullan ja maan kanssa työskennellessä.

Hyvä kompostikasvualusta sisältää runsaasti mikrobeja, jotka mm. hajottavat kasvualustan orgaanista ainesta ja vapauttavat ravinteita kompostista kasvien käyttöön. Mikrobien toiminnasta muodostuvia kaasuja saattaa kertyä suurella kasalla varastoitavan kasvualustan sisäosiin. Kun kasaa pöyhitään lastauksen yhteydessä, pääsevät kaasut haihtumaan ilmaan ja tästä saattaa seurata hajua. Hajuhaitta on kuitenkin hetkellinen ja häviää muutamissa päivissä. Mullasta vapautuvat kaasut ovat vaarattomia, ja ne ovat hyvä muistutus maan vilkkaasta mikrobitoiminnasta.

Kohteeseen sopiva lannoitus

95 % Kekkilän tuottamista kasvualustoista on lannoitettu komposteilla. Useimpia Kekkilän kasvualustoja on mahdollista valmistaa sekä komposti- että mineraalilannoitettuina versioina. Joidenkin kasvualustojen kohdalla on kuitenkin mahdollista käyttää ainoastaan mineraalilannoitusta halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

  • PLUS = Kalkittu ja kompostilannoitettu. Saattaa sisältää myös mineraalilannoitetta kompostin lisänä.
  • LAN = Kalkittu ja mineraalilannoitettu. Valmistetaan täysin ilman kompostia.
  • KAL = Kalkittu. Lannoittamaton kasvualusta.
  • PREMIUM = Kalkittu ja luomulannoitettu. Lannoitettu luomutuotantoon hyväksytyillä lannoitevalmisteilla.

Etsi

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme lomailee viikot 29-30

Parkanon tehtaamme on kiinni kesällä 15.-28.7. Tänä aikana tehtaalta ei lähde pakattujen tuotteiden ja verkkokauppatoimituksia. Viimeiset tilaukset ennen lomia voi tehdä 8.7. asti ja tällöin toimitukset ehtivät ennen kesätaukoa.