Hyppää sisältöön

Kasvualustan ympäristövaikutukset näkyviksi elinkaariarvioinnin avulla

LCA eli elinkaariarviointi (eng. life cycle assessment) on laskentamenetelmä, jolla arvioidaan tuotteiden, palveluiden tai yksittäisten raaka-aineiden ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

Nimensä mukaisesti elinkaariarviointi kattaa kasvualustan koko matkan raaka-aineiden hankinnasta ja valmistuksesta tuotteen hävittämiseen (ns. cradle-to-grave) tai sopivaan jälkikäyttöön. Arvioinnissa voidaan tarkastella myös lyhyempää ajanjaksoa kasvualustan elinkaarella, esimerkiksi valmistuksesta toimitukseen (cradle-to-gate).

Tarjoamme kasvualustojen elinkaariarviointia, jonka avulla pystymme osoittamaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, auttamaan suunnittelijoita eri tuotteiden ja reseptien vertailussa sekä helpottamaan päätöksentekoa kestävimmän kasvualustan valitsemiseksi.

Tuotteen elinkaariarviointi huomioi muutakin kuin hiilijalanjäljen

LCA-laskennalla voidaan arvioida kasvualustan hiilijalanjäljen lisäksi muun muassa sen ilmasto-, vesistö- ja terveysvaikutuksia erilaisin tunnusluvuin. Näin saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tuotteen ominaisuuksista ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuotteen elinkaaren lisäksi LCA-laskurilla on mahdollista saada tietoa myös prosessien ja yksittäisten raaka-aineiden ympäristövaikutuksista.

Kasvualustan elinkaariarvioinnin etuna on, että siinä näkyvät tuotteen ympäristövaikutukset sen useissa elinkaaren vaiheissa:

 • raaka-aineiden valmistus ja hankinta
 • logistiikka
 • tuotanto
 • tuotteen käyttö ja hävittäminen tai mahdollinen jälkikäyttö

LCA:n avulla voidaan myös arvioida, miten tietty tuote vaikuttaa resurssien niukkuuteen, hiilijalanjälkeen, vedenkulutukseen tai luonnon monimuotoisuuteen.

LCA-laskennan periaatteet on standardoitu, mutta erilaisia laskentamenetelmiä on runsaasti. Eri tuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan vertailla luotettavasti vain, jos analyysit on tehty samalla laskentatyökalulla.

Toimiva kasvualusta on myös vastuullinen

Kasvualustaa suunnitellessa ja tilatessa on syytä huomioida sen kokonaiskestävyys, johon vaikuttavat valmistusprosessin lisäksi sen käyttöominaisuudet. Jokaisella raaka-aineella on omat hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi sora on raskasta kuljettaa, mutta sen tuottaminen ei vaadi vettä tai kemikaaleja. Kompostia on kevyempi kuljettaa, mutta käsittelyssä syntyvä jätevesi on käsiteltävä ennen kuin se pääsee takaisin pintavesiin. Kuorikate on uusiutuvaa materiaalia, mutta se saattaa kuitenkin imeä typpeä maaperästä ja siten vaatia ylimääräistä lannoitusta.

Kasvualustaa valitessa on otettava huomioon monia sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia näkökohtia. Vaikka tuotteen hiilijalanjälki on tärkeä tietää, se kertoo vain vähän tuotteen kokonaisympäristövaikutuksista. Ilmaston sietokyky, vesihuolto, ihmisten ja eliöiden terveys ja hyvinvointi sekä biologinen monimuotoisuus ovat kaikki merkityksellisiä tekijöitä tuotteiden kestävyyden määrittämisen kannalta. Kaikki nämä on pidettävä mielessä kasvualustan koko elinkaaren ajan. Kasvualusta, joka ei tue kasvien kasvua, ei myöskään ole kestävä – maan muokkaus ja toimimattoman mullan vaihtaminen uuteen synnyttää aina lisää päästöjä.

Näin arvioimme kasvualustojen kokonaiskestävyyttä

 • Käytämme Growing Media Europen LCA-laskuria, joka hyödyntää Euroopan komission kehittämään PEF-laskentamenetelmää (eng. Product Environmental Footprint).
 • Kekkilä-BVB:n LCA-laskuri paikallisten kierrätysraaka-aineiden ympäristövaikutusten arviointiin
 • Future fit -arviointityökalu kasvualustojen kokonaiskestävyyden arviointiin (KPMG:n validoima)

Miksi käytämme täydentäviä laskentamenetelmiä?

 • Uusien ja paikallisten kierrätysraaka-aineiden ympäristövaikutusten selvittäminen. Hyödynnämme kasvualustoissamme paljon kierrätysraaka-aineita sekä paikallisten toimijoiden sivuvirtoja, joita GME:n laskurissa ei ole vielä huomioitu. Selvittääksemme näiden kierrätysraaka-aineiden ympäristövaikutukset käytämme täydentävänä laskentamenetelmänä Kekkilä-BVB:n LCA-laskuria. Kyseinen laskentatapa on kolmannen osapuolen validoima.
 • Future fit -työkalun avulla selvitämme tuotteidemme ja niissä käytettyjen raaka-aineiden kokonaiskestävyyttä. Tämä huomioi käytettävyyden,  vesiensuojelun, sosiaalisen kestävyyden, paikallisuuden, ilmastovaikutuksen, kiertotalousasteen sekä tuotteen vaikutukset luontoon. Työkalun on validoinut KPMG .

Elinkaariarviointi kestävien kasvualustojen suunnittelussa

Kekkilässä keräämme jatkuvasti dataa raaka-aineista ja tuotantolaitoksistamme LCA-laskentaa varten. Elinkaariarviointi tarjoaa meille tärkeää tietoa tuotteita ja reseptiikkaa suunnitellessa, ja lisäksi se kannustaa meitä paikallisten ja kierrätyspohjaisten raaka-aineiden etsinnässä. LCA-laskennan avulla voimme vertailla eri tuotteiden ympäristövaikutuksia tai räätälöidä tuotereseptejä vastaamaan projektin tavoitteita esimerkiksi hiilijalanjäljen osalta.

Apunasi kestävien kasvualustojen suunnittelussa

 • Erikoiskasvualustan suunnittelu ja sen kokonaiskestävyyden arviointi
 • Kasvualustan eri raaka-ainevaihtoehtojen vertailu kokonaiskestävyys huomioiden
 • Paikalla tehtävät kasvualustat
 • Perustuotevalikoiman vertailu

Hanna Rummukainen, Laatuasiantuntija, hanna.rummukainen@kekkila-bvb.com

 

Etsi